Leaves
Leaves

Sharp Eco Vision 2050

Långsiktiga miljömål i SHARP Eco Vision 2050

Långsiktiga miljömål i SHARP Eco Vision 2050

Världens länder har insett det brådskande behovet av att motverka jordens allt allvarligare miljö- och hållbarhetsproblem i form av bland annat klimatförändring, resursuttömning och plastförorening. Ländernas strävan att lösa dessa stora problem driver på globala åtgärder, inklusive insatser relaterade till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG), efterlevnad av Paris avtalet och skapandet av en cirkulär ekonomi.

Sustainability Venn diagram

Cirkulär ekonomi

Sharp utformade 2019 SHARP Eco Vision 2050; en långsiktig hållbarhetsvision baserad på företagets grundläggande miljöpolicy "Skapa ett miljömedvetet företag baserat på ärlighet och kreativitet" från 1992. Sharps ambition är att 2050 ha bidragit till en hållbar global miljö enligt sina långsiktiga mål inom tre handlingsområden:

Klimatförändringar -  Med avstamp i Paris avtalets 1,5-gradersmål arbetar Sharp med att bredda sitt energirelaterade produkt- och tjänstesortiment och minska växthusgasutsläppen från företagets aktiviteter, produkter och tjänster.

Resursåtervinning – Vi praktiserar en cirkulär ekonomi genom att återvinna produkter och minska mängden avfall från våra processer, vilket sammantaget minskar vår miljöpåverkan.

Säkerhet och trygghet – Sharp hanterar rigoröst kemiska ämnen som kan äventyra människors hälsa, miljö och ekosystem, och begränsar användningen av dessa för att eliminera uppkomsten av negativa effekter.

Sharp utarbetar miljömål på medellång sikt inom alla områden. Dessa definierar specifika aktiviteter och kvantitativa mål som gör att vi snabbare kan uppfylla vår långsiktiga hållbarhetsvision.

Circular economy illustration