Field with trees
Image of a field with trees

Policyer och certifieringar

För oss är det viktigt att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten från design, tillverkning och återvinning till socialt ansvar.

Vår miljöpolicy

Sharp har ett starkt fokus på innovativ design och hållbar teknik för att utveckla högkvalitativa och hållbara produkter och tjänster. Till vår hjälp har vi en miljöpolicy där vi tillsammans strävar efter gemensamma mål för att skapa en mer hållbar verksamhet. 

  • Minimera miljöpåverkan från vår affärsverksamhet. 
  • Stödja utveckling av gröna produkter och gröna produktkoncept.
  • Upprätthålla och när det är möjligt överträffa, överensstämmelse med lagkrav.
  • Förbättra miljöprestandan på Sharp-kontor.
  • Kommunicera våra miljöinsatser och främja miljöskydd bland Sharps anställda.
  • Säkerställa och utveckla vårt miljöarbete genom miljöledningssystem.
  • Öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer. 
     
enviromental recyle

Sharps uppförandekod och antikorruptionspolicy

Sharp har antagit en uppförandekod med gemensamma riktlinjer och mål som alla inom verksamheten ska följa. Antikorruptionspolicy innebär vi ska bedriva all vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt. Vi har en nolltolerans mot mutor och korruption. 

environnement

Våra certifieringar

Oberoende kontrollanter kontrollerar regelbundet om Sharp uppfyller de olika kraven för följande ISO-certifieringar. Genom att följa kraven för ledningssytemen säkerställer vi kontinuerlig effektivisering och ökad lönsamhet.

ISO 14001
ISO 14001 är en uppsättning kriterier för miljöledningssystem. Det bildar ett ramverk som företag och organisationer ska följa för att åstadkomma effektiv miljöstyrning. Alla våra fabriker och de flesta av våra kontor efterlever ISO 14001-standarden; ett ramverk som specificerar kraven för miljöledningssystem.

ISO 45001
ISO 45001 är ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljörisker och förbättra arbetsmiljön. 

ISO 9001
ISO 9001 är ett ledningssystem som bygger på ett antal grundläggande krav för att förbättra kvalitetsarbetet inom vår egen verksamhet. Vi utgår från kundernas behov och ser över de interna arbetssätten.

ISO 27001
ISO 27001 är ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
 

A girl sat in front of a building with plants
Certifikat

Sharp EU Environmental Policy

20.09.2022

ISO 14001 Certification

20.09.2022

ISO 14001 certifikat på svenska

03.10.2022

ISO 9001 45001 Certification

16.03.2023

ISO 27001 Certification

02.05.2023