Chemicals
Chemicals

Ansvarsfull användning av kemikalier i våra produkter

Sharps produkter är tillverkade av ett flertal delar och material och dessa innehåller kemiska ämnen.

Ansvar för användandet av kemiska ämnen

Kemiska produkter används även i tillverkningsprocesserna vid våra fabriker och hos våra underleverantörer. Kemiska ämnen i Sharps produkter förbättrar produkternas prestanda och kvalitet. Vi är mycket medvetna om att vissa kan ha negativa effekter på naturen och människors hälsa när de hanteras felaktigt.

Förr var föroreningar och miljöproblem orsakade av kemiska ämnen vardag. Idag kräver många länder att företag hanterar kemiska ämnen enligt högt ställda lagkrav för att bekämpa dessa risker och arbeta mot mål för hållbar utveckling. Sharp följer givetvis dessa lagstiftningar samt bidrar aktivt till utvecklingen av framtida kemikalielagstiftning. 

 

Globe illustration

Sharps skrivare ligger under aktuella gränsvärden

Våra skrivare är testade av ett oberoende testlaboratorium och resultaten är sammanställt av Sharp i ett datablad, Eco Declaration, som finns under respektive produkt.
 
Vi jämför produktens emissionsvärden utifrån Upphandlingsmyndighetens krav som baseras på den oberoende miljömärkningen Blå Ängeln. 
Den tyska miljömärkningen Blå Ängeln genomför noggranna hälsorelaterade undersökningar innan de sätter sina gränsvärden.

Resultaten visar att våra produkter ligger under de aktuella gränsvärden enligt svenska Upphandlingsmyndighetens kriterier. Det innebär att Sharps skrivare inte släpper ut några ämnen som kan orsaka negativa hälsoeffekter för användare i normal kontorsmiljö. Personer som är extra överkänsliga eller allergiska för vissa ämnen bör man självklart ta hänsyn till.

Nedan är ett jämförande exempel på testresultat för en av våra skrivare och Upphandlingsmyndighetens gränsvärden.  

Eco Declaration finns för varje specifik modell, under Dokumentation, Miljö på vår hemsida

 
Chemicals

Se exempel på testresultat för gränsvärden

Ämnen  

Kravnivåer från Upphandlingsmyndigheten. 
Utsläppsnivå i utskriftsfas (mg/h) 

Testresultat för 
Sharp BP-50C26

 


Färgutskrift
Summa i vänteläge och under utskrift 

Färgutskrift 

TVOC (totala mängden flyktiga organiska ämnen) 

18 

2,5 

Ej identifierade flyktiga organiska ämnen (VOC) 

0,9 

Sharp mäter den totala mängden flyktiga organiska ämnen, se ovanstående resultat för TVOC.

Bensen 

< 0,05 

Lägre än detektionsgränsen (Ej mätbart) 

Styren  

1,8 

0,2 

Ozon  

0,5 

Damm 

0,4 

BP-50C45_FN11_front.png