Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Våra engagemang

Sharp säkerställer hållbar tillväxt och lönsamhet för såväl det egna företaget som dess leverantörer genom att med god marginal uppfylla fastställda krav på kvalitet, pris och leveranser avseende komponenter och material.

Rättvisa och opartiska upphandlingsrutiner

Sharp säkerställer hållbar tillväxt och lönsamhet för såväl det egna företaget som dess leverantörer genom att med god marginal uppfylla fastställda krav på kvalitet, pris och leveranser avseende komponenter och material. Sharp arbetar också för att uppfylla sitt sociala ansvar inom många olika områden i hela upphandlings- och leveranskedjan. Dessa områden inkluderar produktsäkerhet, miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetarskydd, hälsa och säkerhet.

A stack of boxes next to a plane and a truck

CSR

Sharp arbetar också för att uppfylla sitt sociala ansvar inom många olika områden i hela upphandlings- och leveranskedjan. Dessa områden inkluderar produktsäkerhet, miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetarskydd, hälsa och säkerhet.

Sharps grundläggande hållning, policy och leverantörskrav avseende upphandlingsrutiner fastställs i företagets grundläggande inköpsprinciper. I Sharps "Supply-Chain CSR Deployment Guidebook", som är baserad på företagets grundläggande inköpsprinciper, deklarerar Sharp tydligt hur CSR-satsningar (Corporate Social Responsibility, dvs ett företags samhällsansvar och sociala ansvarstagande) ska implementeras. Detta innefattar efterlevnad av tillämpliga lagar, bestämmelser, sociala standarder och miljöskydd avseende inköpsprinciper.

I synnerhet gäller detta eliminering av barn- och tvångsarbete och efterlevnad av arbetarskyddslagar såsom personalens rätt att organisera sig och rätt till kollektivavtal. Sharp begär också att dess affärspartner aktivt ska befrämja dessa strävanden.

Sharp kommunicerar aktivt och regelbundet med sina leverantörsrepresentanter i syfte att fördjupa förståelsen mellan Sharp och dess affärspartner.

Solar pv panels check list criteria

Kemiska ämnen

Sharps produkter är tillverkade av ett flertal delar och material och dessa innehåller kemiska ämnen. Kemiska produkter används även i tillverkningsprocesserna vid våra fabriker och hos våra underleverantörer. I enlighet med vår grundläggande miljöpolicy "Att skapa ett miljömedvetet företag med uppriktighet och kreativitet", föreskriver Sharps uppförandekod hantering av kemiska ämnen enligt följande: att tillämpliga miljölagar, förordningar och regionala avtal följs.

 

Chemicals

REACH – Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

EU-förordning EC 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier trädde i kraft 1 juni 2007. Ett av dess syften är att inom ramen för hållbar utveckling förbättra hälso- och miljöskyddet beträffande farliga kemiska ämnen.

Sharp stöder detta syfte och intar i enlighet med Sharps uppförandekod en proaktiv hållning för att efterleva gällande lagar och bestämmelser. Vi inspirerar aktivt miljöledning, hållbar utveckling och satsningar på miljöåtgärder i såväl hela vår organisation som utanför denna.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Säkerhetsdatablad (SDS)

I våra säkerhetsdatablad (SDS) beskrivs egenskaperna för ett kemiskt ämne och hur ämnet, eller en produkt innehållande ämnet, ska hanteras i en nödsituation eller olycka.

Woman working at home office with laptop and printed documents