Trees
Trees

Klimatförändringar

Sharp är medvetna om klimatförändringarnas materiella effekter i förhållande till vår verksamhet.

Klimatförändringar

De extrema väderförhållandena som har rått under de senaste åren och som med all sannolikhet kan tillskrivas klimatförändringar, har orsakat ett stigande antal naturkatastrofer över hela världen. I synnerhet kan tyfoner, orkaner, lokala skyfall och översvämningar medföra förödande skador i människors liv och för företag.

Forskning visar att den primära orsaken till klimatförändringarna är global uppvärmning till följd av ökande koncentrationer av koldioxid och andra växthusgaser (GHG) på jorden och i atmosfären.

A polar bear stood on floating ice

Sharp arbetar för ren energi

Mot bakgrund av detta antogs Paris avtalet i november 2016, i vilket fastställs att den globala temperaturhöjningen måste begränsas till maximalt två grader över den förindustriella nivån, och att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt avtalet ska utsläppen av växthusgaser (GHG) till och med vara helt eliminerade år 2050.

I syfte att bidra till utsläppsminskningar har vi lanserat SHARP Eco Vision 2050. Enligt denna långsiktiga hållbarhetsvision måste två avgörande globala mål för hållbar utveckling vara uppnådda för Sharps verksamhet 2050: Att skapa mer ren energi än mängden energi som förbrukas i Sharps hela leveranskedja, och uppnå nettonollutsläpp av koldioxid i Sharps verksamhet. Vi har redan börjat göra satsningar globalt och lokalt för att uppnå dessa mål.

Sharp inser vilka omfattande följder klimatförändringarna har på vår och våra kunders verksamhet – både i form av risker och möjligheter. Vi kommer att deklarera klimatrelaterad information enligt rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD) som har tagits fram av samarbetsorganet för finansiell stabilitet (FSB).

People high-fiving