Kontakta oss

Tips för effektivare samarbete med kollegor

Samarbete har under flera år varit ett hett ämne, men enligt vår forskning är det fortfarande en ambition snarare än verklighet på arbetsplatser i de europeiska länderna. I en undersökning med 6 000 kontorsanställda uppgav mer än en tredjedel (41 %) att deras kolleger hade glömt att dela viktig information eller dokument med dem.

Informationsdelning är en central punkt när det gäller samarbete, vilket har definierats som att två eller fler personer träffas för att skapa något som de inte kunde ha skapat på egen hand (Michael Schrage, biträdande forskare vid Center for Digital Business). Om ditt företag inte uppmuntrar teamwork så går du miste om sådana idéer och innovationer. Hur stor del av den information som kollegerna försummade att dela kunde ha lett till nya affärsmöjligheter eller sänkta kostnader?

Vi fann också att andra vanor som motverkar samarbete är vanliga. 41 % av de kontorsanställda upplever att kolleger ständigt avbryter andra under ett möte, och en tredjedel (36 %) uppger att andra skriver eller fortsätter med eget arbete under en konferens eller ett möte. De flesta av oss uppfattar sådant irriterande beteende som ingenting annat än en del av normalt kontorsarbete. Det kan emellertid ha stor negativ inverkan inte bara på teamets produktivitet utan även på dess moral.

När allt fler arbetar hemifrån eller mobilt blir teamworkrelationer både viktigare och svårare att upprätthålla. Hur kan kontorets teamwork förbättras? Vilken roll spelar tekniken? Vi bad dr Nigel Oseland, arbetsplatsstrategiker, författare och miljöpsykolog, att delge oss sina råd om hur man skapar optimala förutsättningar för samarbete.

Hans tips och tricks utgör grundvalen i Sharp Unlock-faktabladet “Better Collaboration With Colleagues” (Effektivare samarbete med kollegerna) Detta faktablad som kan hämtas kostnadsfritt täcker allt som krävs för att du ska kunna börja fundera på nya samarbetssätt. Från att bygga upp tillit i arbetsgrupper och mellan människor med olika personlighetstyper till regler som möjliggör konstruktiva och fruktbärande möten. Både när det gäller öga mot öga och samarbete via konferenssamtal visar vi hur du arbetar smartare, blir mer produktiv och utnyttjar tekniken bättre på ditt kontor.

 

 

Kontakta oss

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social