Kontakta oss

Skydda din information

Idag är multifunktionssystem en viktig del av de flesta organisationers dokumentflöden och affärsprocesser. Därför är de också en potentiellt svag länk i fråga om informations- och nätverkssäkerhet.

Sharp erbjuder ett omfattande utbud av avancerade säkerhetslösningar som skyddar din konfidentiella information när du skriver ut, kopierar, scannar, faxar eller överför den via ditt nätverk.

Organisationer spenderar stora belopp på att skydda sina digitala tillgångar från hot, men ofta glöms en av de viktigaste delarna bort - dvs. multifunktionssystemet.

Ju mer avancerat och integrerat ditt multifunktionssystem är, desto större risker utsätts din konfidentiella information för vid kopiering, utskrift, scanning eller faxning.

 

 

Erfarenhet du kan lita på

Sharp var den första tillverkare av multifunktionssystem i världen som skapade ett säkerhetssystem för digitala bilder. Sharp fick också det första godkännandet enligt Common Criteria-systemet för ett multifunktionssystem 2001, och var det första företaget som fick EAL 4-betyg för ett datasäkerhetskit.

Vi är fortfarande en av branschens största innovatörer på säkerhetsområdet, och företag och myndigheter runtom i världen använder Sharps system för att skydda sina konfidentiella uppgifter från obehörig åtkomst.

Heltäckande dokumentskydd

Sharp erbjuder olika avancerade säkerhetslösningar som skyddar din information och dina dokument från ett flertal hot, inklusive långvariga och komplexa angrepp, samtidigt som dina skyldigheter i fråga om regelefterlevnad respekteras. När dessa kombineras bildar de ett nästintill ogenomträngligt skydd under dokumentets hela livscykel.

 

 

Åtkomstkontroll

Sharp Security Suite begränsar vem som kan använda multifunktionssystemet och för vilka funktioner. Den fysiska åtkomsten till multifunktionssystemet begränsas genom användar-id, och åtkomsten via nätverk begränsas genom magnetkort eller en kombination av användarnamn och lösenord. All användarinformation förmedlas till multifunktionssystemet genom flera säkra protokoll, för att undvika olovlig avlyssning.

Nätverkssäkerhet

Sharps multifunktionssystem har ett intelligent nätverksgränssnitt som kan begränsa åtkomsten till att gälla bara vissa datorer inom nätverket. Samtliga protokoll och utloppsportar på varje enskild dator kan aktiveras eller blockeras. All kommunikation till och från multifunktionssystemet kan använda SSL/TLS för säker överföring över nätverket, och de flesta apparater stöder också SMB, IPv6, IPSec, 802.1X och SNMPv3.

 

 

Säker faxning

Sharps multifunktionssystem gör en åtskillnad mellan telefonlinjen för faxning och LAN-linjen, så det är i det närmaste omöjligt för hackare att få åtkomst till multifunktionssystemets interna system eller det lokala nätverket. Ytterligare säkerhetsfunktioner är inaktivering av grupputskick, godkännande av/förbud mot mottagning från angivna nummer, användaridentifiering med.mera.

 

 

Dokument- och e-postsäkerhet

Vare sig du scannar, skriver ut eller skickar information via e-post ingår skydd av känsliga dokument som en standardfunktion, tack vare Sharps RSA-krypterade Adobe PDF-filer och användning av SSL/TSL-protokoll och S/MIME-e-postkryptering för säker e-postkommunikation. Det valfria datasäkerhetskitet minskar också mängden kvarlämnad data genom att skriva över den upp till tio gånger.

 

Säkerhet i verifikationskedjan

Sharps verifikationskedja och jobblogg möjliggör total kontroll över all användaraktivitet, som kan loggas, visas och arkiveras för kontrolländamål. Dessutom kan du övervaka och läsa händelseloggar, som talar om när och hur inställningar har ändrats eller vilka IP-adresser som har fått tillgång till tjänsten.

 

Säkerhet i slutet av livscykeln

Vissa Sharp-system har en särskild funktion för hyrda maskiner, som ser till att alla konfidentiella upplysningar raderas innan apparaten återlämnas till uthyrningsföretaget.

Varför är GDPR så viktigt?

Det är en viktig förändring då mängden data som företag lagrar idag är ofantligt mycket större än 1995, då den tidigare lagstiftningen EU:s direktiv för datasäkerhet upprättades.

Syftet med GDPR

Syftet med GDPR (formellt EU-bestämmelse 2016/67) är att fastställa relevanta regelverk för dagens digitala värld och skydda de personuppgifter som samlas in, lagras och används för beslutsfattande och marketing i större omfattning än tidigare.

GDPR och dokumentsäkerhet

GDPR fokuserar huvudsakligen på onlinedata, men bestämmelserna gäller även fysiskt lagrade data. Detta innebär att företag måste vara aktsamma om information som skrivs ut, kopieras, scannas och faxas. Utskrifter från ett multifunktionssystem som lämnas i utmatningsfacket eller i osäkra återvinningslådor är sårbara för obehörig åtkomst och kan betraktas som ett brott mot personuppgiftslagen.

Även oskyddade nätverksskrivare och multifunktionssystem utan kryptering och dataradering kan utgöra en risk. Dokument som lagras i dessa kan utgöra ett mål för inkräktare som vill stjäla information. En skrivare eller ett multifunktionssystem kan även användas som plattform för intrång i andra system.

Hur Sharp kan hjälpa dig se till att GDPR efterlevs

Sharp har en mängd säkerhetslösningar som kan hjälpa dig att säkerställa efterlevnad av GDPR. De inkluderar säkerhetsfunktioner inbyggda i våra multifunktionssystem, säkra utskrifts- och dokumenthanteringslösningar och en molnbaserad tjänst för lagring och delning av information.

Med våra Managed IT-services, såsom datorskydd och trygg säkerhetskopiering, kan vi hjälpa dig att skydda din information, oavsett ditt företags storlek, utan att personalen upplever några nackdelar.