Kontakta oss

Skydda din information

Idag är multifunktionssystem en viktig del av de flesta organisationers dokumentflöden och affärsprocesser. Därför är de också en potentiellt svag länk i fråga om informations- och nätverkssäkerhet.

Sharp erbjuder ett omfattande utbud av avancerade säkerhetslösningar som skyddar din konfidentiella information när du skriver ut, kopierar, scannar, faxar eller överför den via ditt nätverk.

Organisationer spenderar stora belopp på att skydda sina digitala tillgångar från hot, men ofta glöms en av de viktigaste delarna bort - dvs. multifunktionssystemet.

Ju mer avancerat och integrerat ditt multifunktionssystem är, desto större risker utsätts din konfidentiella information för vid kopiering, utskrift, scanning eller faxning.

 

 

Erfarenhet du kan lita på

Sharp var den första tillverkare av multifunktionssystem i världen som skapade ett säkerhetssystem för digitala bilder. Sharp fick också det första godkännandet enligt Common Criteria-systemet för ett multifunktionssystem 2001, och var det första företaget som fick EAL 4-betyg för ett datasäkerhetskit.

Vi är fortfarande en av branschens största innovatörer på säkerhetsområdet, och företag och myndigheter runtom i världen använder Sharps system för att skydda sina konfidentiella uppgifter från obehörig åtkomst.

Heltäckande dokumentskydd

Sharp erbjuder olika avancerade säkerhetslösningar som skyddar din information och dina dokument från ett flertal hot, inklusive långvariga och komplexa angrepp, samtidigt som dina skyldigheter i fråga om regelefterlevnad respekteras. När dessa kombineras bildar de ett nästintill ogenomträngligt skydd under dokumentets hela livscykel.

 

 

Åtkomstkontroll

Sharp Security Suite begränsar vem som kan använda multifunktionssystemet och för vilka funktioner. Den fysiska åtkomsten till multifunktionssystemet begränsas genom användar-id, och åtkomsten via nätverk begränsas genom magnetkort eller en kombination av användarnamn och lösenord. All användarinformation förmedlas till multifunktionssystemet genom flera säkra protokoll, för att undvika olovlig avlyssning.

Nätverkssäkerhet

Sharps multifunktionssystem har ett intelligent nätverksgränssnitt som kan begränsa åtkomsten till att gälla bara vissa datorer inom nätverket. Samtliga protokoll och utloppsportar på varje enskild dator kan aktiveras eller blockeras. All kommunikation till och från multifunktionssystemet kan använda SSL/TLS för säker överföring över nätverket, och de flesta apparater stöder också SMB, IPv6, IPSec, 802.1X och SNMPv3.

 

 

Säker faxning

Sharps multifunktionssystem gör en åtskillnad mellan telefonlinjen för faxning och LAN-linjen, så det är i det närmaste omöjligt för hackare att få åtkomst till multifunktionssystemets interna system eller det lokala nätverket. Ytterligare säkerhetsfunktioner är inaktivering av grupputskick, godkännande av/förbud mot mottagning från angivna nummer, användaridentifiering med.mera.

 

 

Dokument- och e-postsäkerhet

Vare sig du scannar, skriver ut eller skickar information via e-post ingår skydd av känsliga dokument som en standardfunktion, tack vare Sharps RSA-krypterade Adobe PDF-filer och användning av SSL/TSL-protokoll och S/MIME-e-postkryptering för säker e-postkommunikation. Det valfria datasäkerhetskitet minskar också mängden kvarlämnad data genom att skriva över den upp till tio gånger.

 

Säkerhet i verifikationskedjan

Sharps verifikationskedja och jobblogg möjliggör total kontroll över all användaraktivitet, som kan loggas, visas och arkiveras för kontrolländamål. Dessutom kan du övervaka och läsa händelseloggar, som talar om när och hur inställningar har ändrats eller vilka IP-adresser som har fått tillgång till tjänsten.

 

Säkerhet i slutet av livscykeln

Vissa Sharp-system har en särskild funktion för hyrda maskiner, som ser till att alla konfidentiella upplysningar raderas innan apparaten återlämnas till uthyrningsföretaget.